Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instrukcje dla autorów

 1. Do publikacji artykułów zaproszeni są doktorzy, doktoranci, absolwenci i studenci polskich i zagranicznych uczelni, zainteresowani tematyką muzykologiczną.
   
 2. Numery Kwartalnika nie są tematyczne. Terminy zgłaszania tekstów podawane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej czasopisma.
   
 3. Oryginalny, wcześniej niepublikowany tekst, pisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 12 punktów z interlinią 1,5 wiersza, powinien mieścić się w przedziale 20-40 tys. znaków łącznie ze spacjami. Pozostałe wymogi edytorskie określa załącznik dostępny w zakładce Pliki.
   
 4. Plik zgłoszony do redakcji powinien zawierać kolejno: tytuł polsko- i anglojęzyczny (bez imienia i nazwiska autora), abstrakt polsko- i anglojęzyczny (do 2000 znaków łącznie ze spacjami), listę 3-5 słów kluczowych w obu językach, treść artykułu oraz bibliografię.
   
 5. W osobnym pliku należy umieścić imię i nazwisko autora wraz z afiliacją oraz notą biograficzną (do 500 znaków ze spacjami).
   
 6. Oba pliki, zawierające wszystkie w/w elementy, należy nadesłać w formacie DOC lub DOCX na adres redakcja.kmm.uj@gmail.com
   
 7. Ewentualne grafiki prosimy przesłać w osobnych plikach w formacie: PDF, TIFF lub JPG (o minimalnej rozdzielczości 300 dpi), umieszczając je jednak także w pliku tekstowym.
   
 8. Po uzyskaniu wstępnej akceptacji Kolegium Redakcyjnego artykuł zostaje skierowany do recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów – specjalistów w danej dziedzinie afiliowanych poza jednostką, z którą związany jest autor artykułu. Zastosowana zostaje procedura recenzyjna realizująca zasady poufności i anonimowości (tzw. double-blind review). Każdy tekst jest recenzowany według formularza, którego wzór określa załącznik dostępny w zakładce Pliki.
   
 9. Pełny proces recenzyjny trwa około dwóch miesięcy. Tekst zaopiniowany pozytywnie, po naniesieniu przez autora ewentualnych zmian zasugerowanych przez recenzentów, zostaje następnie poddany korekcie językowej i technicznej. Łączny czas od zamknięcia naboru artykułów dla danego numeru do jego publikacji wynosi średnio cztery miesiące.
   
 10. Akceptacja przez autora ostatecznej wersji jest równoznaczna ze zgodą na publikację tekstu oraz z udzieleniem wydawcy bezpłatnej licencji niewyłącznej na wydanie tekstu w formie elektronicznej i papierowej.

 

WYMOGI DLA TEKSTÓW POLSKOJĘZYCZNYCH

Wymogi edytorskie PL

 

WYMOGI DLA TEKSTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

Editorial requirements ENG

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję czy procedowanie artykułów.