Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O czasopiśmie

„Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ" to czasopismo naukowe powstałe w 2008 roku przy Instytucie Muzykologii UJ. Stanowi ono forum prezentacji badań młodych naukowców (doktorów, doktorantów, absolwentów, studentów) zainteresowanych szeroko pojmowaną tematyką muzykologiczną. Możliwość publikacji artykułów anglojęzycznych oraz współpraca z recenzentami z całego świata tworzy międzynarodowy charakter naszego pisma, tym samym umożliwiając wymianę myśli i doświadczeń między polskimi a zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Dotychczas na łamach Kwartalnika pojawiły się publikacje młodych badaczy zarówno z Polski, jak i m.in. z Austrii, Belgii, Francji i Włoch.


KMM UJ to pismo publikujące materiały z różnych subdyscyplin muzykologii, w tym: etnomuzykologii, metodologii, teorii muzyki, historii muzyki dawnej oraz XIX i XX wieku, a także problematyki estetycznej oraz dotyczącej recepcji muzyki. Teksty zamieszczane są po wcześniejszym poddaniu ich procesowi tzw. „podwójnie ślepej recenzji”, co pozwala na selekcję materiałów pod względem merytorycznym. Aktualnie z redakcją współpracuje ponad stu ekspertów z czołowych uniwersytetów i akademii muzycznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych (szczegółowa lista dostępna w zakładce Recenzenci).

Kwartalnik, powstały z inicjatywy studentów na czele z Agnieszką Kołtun, wydawany jest przez Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ. Został zarejestrowany przez Bibliotekę Narodową pod numerem ISSN 2353-7094 (do 2013 roku pod numerem ISSN 2080-3249 i nazwą „Kwartalnik Studentów Muzykologów UJ").

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach danych: Arianta, BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), EBSCO Publishing, Google Scholar, ICI Journals Master List (ICV 2016: 55.71), PBN/POL-index, a także RILM Abstracts of Music Literature. Więcej informacji w zakładce Indeksacja w bazach danych.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej publikacja w „Kwartalniku Młodych Muzykologów UJ" jest premiowana 5 punktami.

 

Właściciel czasopisma: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Muzykologii UJ, Koło Naukowe Studentów Muzykologii UJ

 

Digitalizacja czasopisma „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” została sfinansowana w ramach umowy nr 613/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.